Hållbarhet

1. Hållbarhetspolicy för ZAFE Care Systems AB


Omfattning

Uppförandekoden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter. Företaget uppmanar sina leverantörer, samarbetspartners, konsulter samt övriga affärspartners att också tillämpa dessa principer.


Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Vi respekterar internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Vi rekryterar och ger medarbetare lika möjligheter och behandling oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder.
Vi eftersträvar mångfald och våra medarbetare ska ges de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en hög kompetens inom sitt arbete. Det gör vi genom att se kompetensutveckling som en strategisk fråga, vilket handlar om att hela tiden sträva efter att ligga steget före i utvecklingen. Det är så vi säkrar den framtida konkurrenskraften.
Vi arbetar aktivt för att eliminera alla former av diskriminering eller trakasserier av medarbetare. Det är också en självklarhet att erbjuda samtliga medarbetare en hälsosam och säker arbetsmiljö där vi ständigt strävar efter att undvika arbetsrelaterade olyckor och personskador.
ZAFE Care Systems stödjer FN:s Global Compact som innefattar tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, skydd för miljön och motverkan av korruption.


Affärsprinciper

ZAFE Care Systems ska agera som ett pålitligt och hederligt företag som lever upp till våra åtaganden. Vi engagerar oss bara i sådan affärsverksamhet som överensstämmer med nationella lagar, internationella konventioner, ingångna överenskommelser och som är i enlighet med vår uppförandekod. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav och andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet.Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar underlag för goda ekonomiska resultat.


Motverkan av korruption

Ingen form av korruption, mutor eller stöld av företagets tillgångar tolereras. Här inkluderas även erbjudande av betalning till eller från medarbetare eller externa individer och organisationer.


Global Compacts 10 principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1 Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
Princip 2 Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktig i brott mot mänskliga rättigheter.


Arbetsvillkor

Princip 3 Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
Princip 4 Avskaffa alla former av tvångsarbete.
Princip 5 Avskaffa barnarbete.
Princip 6 Inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7 Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem.
Princip 8 Ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande.
Princip 9 Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.


Korruption

Princip 10 Arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

2. Krav

1. Leverantören ska aktivt verka för att de [varor/tjänster] som levereras ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkoren. Leverantörens ansvar omfattar åtgärder för att förebygga och hantera avvikelser från dessa villkor i hela leveranskedjan, oavsett antal mellanled.
De grundläggande villkoren är:
a) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
b) ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
c) FN:s barnkonvention, artikel 32
d) Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av [varan/tjänsten] framställs
e) den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som gäller i landet där hela eller delar av [varan/tjänsten] framställs
f) den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av [varan/tjänsten] framställs.
g) FN:s deklaration mot korruption.
2. Leverantören ska aktivt verka för att de varor som levereras inte innehåller ämnen som är upptagna i RoHS, WEEE och REACH listor.
3. Leverantörens produkter är tillverkade och CE-märkta enligt gällande EU-direktiv. T.ex. CE-märkningsdirektivet för radioutrustning - Radio Equipment Directive (RED).
4. Leverantören ska följa förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075). T.ex. ansluten till El-Kretsen.
5. Leverantören ska följa förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2008:834). T.ex. ansluten till El-Kretsen.
6. Ansluten till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.
7. Leverantören arbetar aktivt med förbättringsarbete avseende miljö och kvalitet.

3. Krav att informera underleverantörer

För att säkra en hållbar produktion är det viktigt att ansvaret inte stannar vid första ledet av leverantörer utan även omfattar underleverantörer till dessa.
ZAFE vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in inte bidrar till negativ påverkan på människor eller miljö, oavsett var detta sker. En leverantör till ZAFE har därför ett ansvar för att säkerställa att de grundläggande villkoren efterlevs i hela leveranskedjan, med fokus på de verksamheter där allvarlig risk för kränkningar av dessa villkor föreligger. Leverantören bör därmed, utifrån sin riskanalys, identifiera var de största riskerna finns och genom olika åtgärder minska dem. Vilka åtgärder som är lämpliga att vidta varierar.
Det är inte alltid självklart att leverantören kan identifiera och hantera risker långt bak i leveranskedjorna. I vissa fall är leveranskedjorna komplexa, i andra fall har leverantören inte möjlighet att inhämta information om underleverantörsled eller så kan det vara svårt att spåra det exakta ursprunget av till exempel råmaterial. Vilka åtgärder som är lämpliga att vidta är i hög utsträckning beroende av leverantörens inflytande över aktörer i olika led i leveranskedjan.

Våra kunder

Några av alla kommuner
som valt Zafesystemet:

Sköld Helsingborg kommun Helsingborg kommun
Sköld Lund kommun Lund kommun
Sköld Örebro kommun Örebro kommun
Zafesystem beskrivning